Back to Top

Podróż za granicę

 

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE

(obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012)

zd1

 

 

PSY, KOTY, FRETKI muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu.

Mikroczip musi spełniać wymogi zgodne z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze nie handlowym.
 

Standardowy system identyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej  (transponder):

a) zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B

b) możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785

Tatuaże (wyraźnie czytelne) są metodą identyfikacji zwierząt, która akceptowana była do dnia 3 lipca 2011 r.  

Po tym okresie jedyną, obowiązującą podczas przemieszczania, metodą znakowania psów, kotów i fretek jest oznakowanie mikroczipem. Jednakże, zwierząta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z zapisami art. 4 rozporządzenia (WE) 998/2003, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowanie tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne).

W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

 

Strony: 1 2